Maestro Pribumi Kang Abadi (JAYA BAYA, Juni 2012)

Sasuwene iki,  pameran lukisan ing Indonesia, durung tau ana sing arep mlebu wae nganggon antri luwih saka 10 meter sakliyane pameran lukisane Raden Saleh.

 

patung raden saleh
Patung Raden Saleh

Surya wis gumlewang mangulon nalika JB teka ana ing Galeri Nasional, Jakarta tanggal 17 Juni 2012. Dina kuwi dina pungkasan pameran lukisane Raden Saleh kang wis diwiti saka tanggal 5 Juni. Ora  ngira sadurunge menawa sing teka akeh banget, nganti ngantri. “Sasuwene aku ngurusi pameran lukisan, lagi iki ana pameran lukisan kok antrine dawa,” kandhane Lasti Kurnia, fotografer kang nate ngurusi Selasar Sunaryo, studio pelukis ing Bandung.  Pameran sing digelar dening Pusat Kebudayaan Jerman ‘Goethe House’ lan Galeri Nasional iki nyuguhake lukisan – lukisan abad kaping 19 karya agunge Raden Salen. Lukisan sing wis sumebar sajagad bisa diklumpukake kanggo ditonton warga Indonesia. Lukisan sing ngandhut sejarahe lumakuning bangsa wiwit saka jaman kumpeni.  Mungkin wae crita sejarah kuwi mau sing  njalari pameran lukisan iki nduweni magnet kanggo warga. Ora mung saka Jakarta, malah kepara saka manca negara. Ora mung seniman sing teka nanging uga bocah cilik sing diajak keluwargane.

Lukisan kang mewah

penangkapan pangeran diponegoro
Lukisan “Penangkapan Pangeran Diponegoro”

Sawise sakjam ngantri, akhire JB entuk giliran mlebu. Tas kudu dititipake ana ing loker, mung kamera lan HP sing bisa digawa mlebu. Tekan njero nyatane ora sesak, malah kepara rada longgar. Pancen disengaja supaya bisa nyawang lukisan kanthi teliti. Ana 40 lukisan sing dijejer anak ing tembok warna abang lan biru. Gleg, rumangsa mrinding nyawang kahanan ana ing kono.

Raden Saleh menawa nggambar ketok yen orang mung asal, nanging njlimet nganti bageyan sing cilik wae tetep digambar kanthi permana. Ora bisa mbayangake, saben lembar lukisan mesthi ora rampung sedina amarga akeh runutan sing ora owah sarambut dibanding nyatane. Alirane Raden Saleh pancen lukisan realis, gambar kaya asline.

Ana ing pameran iku, lukisan ‘Penangkapan Pangeran Diponegoro’ sing paling akeh dirubung. Lukisan sing digawe tahun 1857 kuwi nggambarake kaya ngapa kaget lan dukane Pangeran Diponegoro nalika dipaeko dening Letnan Jendral H.M de Kock, 28 Maret 1830. Lukisan kuwi digambar  ing kanvas nganggo cat minyak. Ora adoh saka kuwi dipajang sketsa lukisan ‘Penangkapan Pangeran Diponegoro’. Ora akeh sing ngerti menawa Raden Saleh uga nggambar sketsa sing dadi adikarya abadi sing digawe tahun 1880. Lukisan – lukisan langka iki sing gawe pameran ini akeh ngundang para pamiyarsa.

Miturut video sing disetel ana ing ruwang pameran, Raden Saleh nduweni pengalaman nyata, weruh obyek lukisane sing satenane. Sanajan Raden Saleh dipengarungi dening aliran Eropa wektu semono, nanging Raden Saleh duwe keluwihan sing ora diduweni dening pelukis Eropa. Kaya ta menawa Raden Saleh nggambar alam tropis, gunung merapi, ombak segara lan kewan galak. Kabeh lukisane ketok urip amarga Raden Saleh pancen tau nonton kabeh iku nalika isih cilik. Alam Nusantara, mligine Jawa Tengah dadi inspirasi kanggo Raden Saleh. Dene pelukis Eropa wektu semana durung tahu nonton gunung merami njeblug, banjir, singa lan macan sing ana ing Indonesia. Sanajan ngono, ora gampang anggone nggambar. Sebab kanggo nggambar macan, Raden Saleh kudu ketemu wujud asline. Ya kuwi rombongan sirkus Henri Martin sing teka ing Den Haag. Macan lan singane Martin sing dilukis realis dening Raden Saleh. Mulane, sakliyane ‘Penangkapan Pangeran Diponegoro’, lukisan sing kawentar liyane crita babagan kewan. Kaya ta ‘Penunggang Kuda Arab Diterkam Singa’ (1880), ‘Kuda Diterkam Singa’ (1842), ‘Memburu Singa’ (1840) lan sapanunggalane. Akeh – akehe lukisan mau digawe ing Eropa.

Raden Saleh uga nggambar alas lan tanduran kanthi teliti. Urate godhong lan pang digambar persis kaya asline. Sing paling gawe penonton ‘wow’, lukisan ‘Harimau Sedang Minum’ ngatonake kahana alas sing rungkut lan wit – witan ngrambat sing dadi ciri alas tropis. Macane mono ora pati ketok yen ora ditamatake. Dheweke lagi ndilati banyu ing pojok satengahing kali bening. Malah sing katon gedhe dudu macane sanajan irah – irahane Harimau Sedang Minum. Nanging saka lukisan kuwi, Raden Saleh kasil nekakake sangaring alas lan macan jaman Nusantara isih kudu babad alas.

Sinau Menyang Eropa

sketsa
Pameran

Sakliyane endahing lukisane sang maestro, dalan uripe uga ajaib. Miturut Warner Krauss, peneliti Pusat Seni Asia Tenggara ana ing Passau, Jerman ngandhaake menawa budhale Raden Saleh menyang Londo kuwi aneh, wong pribumi sing isah mbedhal aturan. Jaman kolonial, ora ana wong pribumi, sanajan kuwi keturunan ningrat, sing bisa budhal menyang Eropa kanggo sinau. Amarga wong jawa orang kena ngliwati segara.

Raden saleh lair ing Semarang, Mei 1811, iki miturut katrangan sing ditulis dhewe ana ing salah sijine lukisan. Karo ibune, dheweke manggon ana ing daleme Raden Adipati Surahadimanggala V, Bupate Semarang. Bapake Raden Saleh dhewe ora pati cetha sapa, mungkin wae wis tilar donya lan ora ninggali katrangan liyane. Sing jelas, keluwargane Raden Saleh isih keturunan Kyai Ngabehi Kertabasa Bustam. Leluhure saka keturunan Arab Hadramaut sing dadi cikal bakal keluwarga Bustaman ing Semarang nganti saiki.

Miturut National Geographic Indonesia (Mei 2012) Merie Odette Sclliet, peneliti saka Prancis, nemokake Raden Saleh nalika nliti pelukis Belgia. Ing kono ngandhaake menawa Raden Saleh wis sinau nggambar wiwit saka umur 9 taun, meguru marang pelukis Brusel aran Payen. Durung tutug anggone sinau, Payen bali mulih menyang negarane tahun 1829.Nanging Payen nyalurake Raden Saleh makarya dadi pegawe magang ing kantor Residen Priangan Cianjur sinambi blajar nglukis.

Tahun 1829, Raden Saleh kasil budhal sinau menyang Londo bareng karo Jean Baptiste de Linge.Ora ana sing ngerti apa hubungane karo de Linge lan piye Raden Saleh isa entuk ijin lunga menyang Londo, malah kepara dibiayai dening Londo. Kebutuhan lan biaya sekolahe ditanggung Kementerian Tanah Jajahan.

Ana ing Londo, Raden Saleh diajari nggambar potret dening Cornelis Kruseman. Mulane akeh lukisane potret para ningrat Eropa sing digawe Raden Saleh. Ora mung kuwi, Raden Saleh uga diajari nggambar pemandangan dening Andries Schelfhout.  Saka sinau kuwi, akeh lukisan pemandangan khas Eropa. Sing narik kawigaten, lukisan perahu sing lagi diajar ombak. Ketok urip lan nuduhake gorehing ati sang pelukis.

Pancen, kanggone Raden Saleh ana kontradiksi sing ora bisa ilang. Piye wae dheweke tetep wong jawa sing ora bakal dadi Eropa. Sanajan wis lelaku kaya wong Londo, wiwit saka model klambi sing ora mung blangkonan, pakulinane uripe ambyuk ing sosialita Eropa nganti tekade sinau sing ngluwihi wong sajamane tetep wae ora bisa nyulap Raden Saleh dadi wong liya. Malah ana perang batin sing gedhe ing atine. Ora ngerti sapa sing menang, nanging saka film dokumenter sing diputer wektu pameran, Raden Saleh tau ditangkep dening Londo amarga dituduh dadi pemberontak. Lara ati lan bangkrut uripe Raden Saleh nganti tumekaning akhir uripe, pungkas ing tanggal 25 April 1880.

ngantri
Antri mlebu Galeri Nasional, Jakarta

‘Pada hari Minggoe, tanggal 25 April djam 6 pagi maitnja Raden Salehdiiringi oleh banjak toean – toean ambtenaar, kandjeng toean Assitant, toean – toean Boetmy dan lain – lain toean tanah, …sampe anak – anaj Djawa dari Landbouwschool semoea antar itoe mait ke koeboer ‘ (koran Java Bode, edisi 28 April 1880)

Titik Kartitiani

Note : Thank to Mba Titah yang memberi kesempatan saya untuk ‘kembali’ hehehe tantangannya dahsyat euy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s